రద్దు విధానం

ఆర్డర్ ఇచ్చిన 24 గంటల్లో రద్దు చేయవచ్చు.

AN ISO 9001:2015, GMP CERTIFIED COMPANY